POWITANIElinia SPRAWOZDANIA FINANSOWElinia KLUB ZAPRASZAlinia KONTO BANKOWElinia MOTTOlinia CELElinia KLUB ORGANIZUJElinia SPOTKANIA WYJAZDYlinia ŹRÓDŁA FINANSOWANIAlinia HISTORIA AMAZONEKlinia PREZENTACJA KLUBUlinia OSIĄGNIĘCIAlinia WIERSZElinia KARTKI z NASZEGO ŻYCIAlinia AMAZONKI W OBIEKTYWIElinia

Aktualny numer konta bankowego
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
20 1540 1144 2114 6406 1690 0001

NIP
712-19-34-857

Wpis do Sądu Rejonowego
1427A-1906 1993

KRS 0000017023
Przekazując 1% podatku możesz pomóc nam w niesieniu wszechstronnej pomocy kobietom po leczeniu raka piersi.

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek